Blikvanger Fotografie


Algemene voorwaarden Bruiloftsfotografie

terms and conditions

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden voor bruiloftsfotografie wordt verstaan onder:
1. Offerte: alle aanbiedingen van Blikvanger Fotografie aan (rechts)personen waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan;
2. Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht tussen Blikvanger Fotografie (hierna: fotograaf) en de perso(o)n(en) waarmee de overeenkomst wordt gesloten (hierna: opdrachtgever);
3. Opdracht: de dienst en/of product dat door de fotograaf geleverd wordt;
4. Fotograaf: Blikvanger fotografie, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer;
5. Opdrachtgever: de (rechts)persoon of (rechts)personen waarmee fotograaf de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden;
6. Annuleren: beëindiging of ontbinding van de overeenkomst;
7. Schriftelijk: waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij opdrachtgever;
8. Gebruik: verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet 1912;
9. Aw: Auteurswet 1912.

Artikel 2 – Toepassing

1. Deze algemene voorwaarden voor bruiloftsfotografie zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen fotograaf en opdrachtgever, alsmede op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten.
2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in, deze algemene voorwaarden zijn voor fotograaf slechts bindend indien en voor zover deze door fotograaf uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
3. Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en zijn dus niet van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod

1. Fotograaf doet een aanbod via een prijslijst of prijsopgave. Aanbiedingen worden gedaan via de website of per e-mail.
2. Aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever geschiedt schriftelijk, waaronder mede begrepen per e-mail. Fotograaf zal naar aanleiding van het aanbod en de aanvaarding daarvan een contract opstellen en deze aan opdrachtgever toesturen.
3. Tenzij anders overeengekomen, verliest het aanbod haar geldigheid 14 dagen na de datum waar op fotograaf het aanbod deed.
4. Prijsopgaven in aanbiedingen, prijslijsten en offertes kunnen wijzigingen ondergaan door (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijging van materialen gebruikt voor de opdracht. Fotograaf zal opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 4 – Aanvaarding van de opdracht

1. Opdrachtgever dient het aanbod expliciet en schriftelijk te aanvaarden. Indien opdrachtgever dit nalaat, maar er desondanks mee instemt, of althans de indruk wekt, dat fotograaf werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod als aanvaard beschouwd. Tevens wordt het aanbod als aanvaard beschouwd zodra de aanbetaling is voldaan.
2. Fotograaf houdt zich het recht voor een opdracht te weigeren indien na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die uitvoering voor fotograaf onaanvaardbaar maken.
3. Na aanvaarding kan de overeenkomst alleen met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Fotograaf is in dat geval gerechtigd het voor de overeenkomst verschuldigde honorarium aan te passen.

Artikel 5 – Uitvoering van de opdracht

1. Fotograaf zal de opdracht naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap, met enige artistieke vrijheid uitvoeren, in de stijl waarin fotograaf gebruikelijk werkt.
2. Fotograaf spant zich in en zal naar beste kunnen handelen in de gegeven en bestaande omstandigheden tijdens de fotosessie en/of reportage. Opdrachtgever verplicht zich de omstandigheden voor Fotograaf zo gunstig mogelijk te maken en waar nodig maatregelen te treffen.
3. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig en wenselijk is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder mede doch niet uitsluitend begrepen het mogelijk maken dat fotograaf op de door de opdrachtgever gewenste locatie(s) kan en mag fotograferen. Indien er toestemming nodig is of kosten verbonden zijn aan het fotograferen op een bepaalde locatie, dient de opdrachtgever voor deze toestemming en/of betaling zorg te dragen.
4. Indien de opdrachtgever van fotograaf verlangt groepsfoto’s te vervaardigen, zal opdrachtgever zorgen voor voldoende tijd en ruimte en de juiste samenstelling van de groepen, om deze groepsfoto’s te kunnen maken. Fotograaf kan niet garanderen dat alle door opdrachtgever gewenste groepsfoto’s gemaakt kunnen worden. Groepsfoto’s zijn afhankelijk van de omstandigheden waarin deze gemaakt kunnen en moeten worden.
5. Fotograaf levert de beelden af in de door haar gebruikelijk gehanteerde stijl, waarbij een globale beeldoptimalisatie wordt toegepast. Fotograaf levert een eigen selectie van beeldmateriaal, waarop de opdrachtgever geen invloed heeft.

Artikel 6 – Levering

1. Fotograaf hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts indicatieve levertijden.
2. Fotograaf levert de foto’s of video uiterlijk 6 weken na betaling van alle facturen. Deze termijn kan langer zijn wanneer fotograaf afhankelijk is van te leveren materialen door opdrachtgever. Van afwijkende levertermijnen maakt fotograaf zo spoedig mogelijk melding.
3. Foto’s en/of video worden, tenzij anders overeengekomen, geleverd op USB stick.
4. Fotograaf levert uitdrukkelijk geen RAW-bestanden. Fotograaf levert enkel de door haar gemaakte en bewerkte selectie van foto's in hoge resolutie JPEG-formaat en/of videomateriaal als eindproduct.
5. Levering geschiedt, tenzij anders overeengekomen, per gewone post.

Artikel 7 – Album

1. Ten behoeve van het album levert fotograaf 6 weken na de bruiloft een online fotogallerij met de foto’s met watermerk.
2. Fotograaf biedt opdrachtgever de mogelijkheid om binnen 14 dagen nadat de foto’s met watermerk ter beschikking zijn gesteld, een selectie van in de aanbieding vermelde aantal foto’s te benoemen, ten behoeve van het samen te stellen fotoalbum.
3. Fotograaf maakt een albumontwerp binnen 5 weken na de bevestiging van de opdrachtgever van de geselecteerde foto’s uit de in lid 1 genoemde fotogallerij.
4. Wijzigingen in het ontwerp zijn tot maximaal twee correctierondes mogelijk. Aanvullende correctierondes enkel mogelijk tegen betaling. Fotograaf zal opdrachtgever vooraf op de hoogste stellen van de kosten daarvan.
5. Fotograaf zal wijzigingen binnen 14 dagen na ontvangst van het correctieverzoek doorvoeren.
6. Opdrachtgevers dienen binnen 14 dagen na levering van het ontwerp aan te geven of zij akkoord zijn met het ontwerp van het album. Indien fotograaf binnen deze termijn geen reactie van opdrachtgever heeft ontvangen, mag fotograaf er van uitgaan dat opdrachtgever akkoord is met het ontwerp en zal fotograaf het album bij de leverancier bestellen.
7. Het album wordt binnen 2 weken na levering van het fotoalbum door de producent van het album aan fotograaf door fotograaf aan opdrachtgever geleverd.

Artikel 8 – Vergoeding

1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door de fotograaf gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing, zoals vermeld op de website van de fotograaf.
2. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent fotograaf een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
3. Als het aannemelijk is dat fotograaf hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, waaronder doch niet uitsluitend parkeerkosten, door opdrachtgever gewenste extra uren fotografie en anderszins, zal fotograaf dit doorberekenen aan opdrachtgever.
4. Partijen komen, indien nodig, vooraf een kilometervergoeding overeen.
5. De uiteindelijke vergoeding wordt gebaseerd op basis van verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten op basis van nacalculatie met inachtneming van de gebruikelijk door fotograaf gehanteerde prijzen.
6. Alle door fotograaf genoemde bedragen zijn inclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 9 – Betalingsvoorwaarden

1. Fotograaf stuurt voor het door opdrachtgever verschuldigde bedrag een elektronische factuur aan opdrachtgever, tenzij anders overeengekomen.
2. Fotograaf verlangt ten behoeve van de reservering en voorbereidende werkzaamheden een aanbetaling, waarvoor fotograaf een factuur zal sturen.
3. De eindfactuur wordt binnen 7 kalenderdagen na opdracht opgemaakt en per email aan u verzonden.
4. Tenzij anders overeengekomen, bedraagt de betalingstermijn 7 dagen na factuurdatum.
5. Bij ontbinding van de overeenkomst door opdrachtgever, wordt de aanbetaling door fotograaf niet vergoed.

Artikel 10 – Annulering en opschorting

1. Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de opdracht verstrekt of verzuimt (tijdig) aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk is, is fotograaf gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.
2. Indien de opdrachtgever niet of niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen voldoet, mag fotograaf de overeenkomst opschorten of ontbinden.
3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk. 4. Bij ontbinding of annulering van de opdracht door opdrachtgever, dient de aanbetaling ter vergoeding van de reeds gemaakte kosten, werkzaamheden en gederfde inkomsten door fotograaf.
5. Bij ontbinding of annulering van de overeenkomst gelden de volgende vergoedingen:
– tot 3 maanden voor aanvang van de opdracht: 0%;
– tussen 3 en 2 maanden voor aanvang van de opdracht: 25%;
– tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang van de opdracht: 50%;
– minder dan 1 maand voor aanvang van de opdracht: 100%;
De door de opdrachtgever te betalen vergoeding is ter dekking voor de reeds gemaakte kosten, werkzaamheden en gederfde inkomsten.
6. Betalingsverplichting geldt tevens indien de opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de in het kader van de overeenkomst vervaardigde of te vervaardigen werkzaamheden of producten. De opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op korting of restitutie.
7. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is fotograaf gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
8. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, zijn over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente en incassokosten verschuldigd.

Artikel 11 – Klachten

1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen tijdens de uitvoering van de opdracht bij fotograaf kenbaar gemaakt te worden, zodat hierop door fotograaf kan worden geanticipeerd. Daarnaast dienen klachten uiterlijk binnen tien werkdagen na uitvoerdatum van de opdracht schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf.
2. Klachten over en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen 5 werkdagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf. Dit kan onder andere door een mail te sturen aan info@Blikvangerfotografie.nl.
3. Klachten over geleverde producten dienen uiterlijk binnen 5 kalenderdagen na ontvangst van deze producten schriftelijk te worden voorgelegd aan fotograaf. Dit kan onder andere door een mail te sturen aan info@Blikvangerfotografie.nl.
4. Klachten na de in lid 1 t/m 3 genoemde termijnen worden niet meer in behandeling genomen.
5. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

Artikel 12 – Auteursrecht

1. Elke overeenkomst houdt mede de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch werk van fotograaf, tenzij anders overeengekomen.
2. Het auteursrecht alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berust bij fotograaf.
3. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal , als inzending voor wedstrijden en voor publicaties van derden. Indien dit niet wenselijk is, dan dient dit voorafgaande aan de uitvoering van de opdracht schriftelijk aan fotograaf kenbaar gemaakt te worden.
4. Opdrachtgever verkrijgt van fotograaf een niet-exclusieve licentie voor onbepaalde tijd, om de werken te verveelvoudigen en openbaar te maken.
5. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen is de opdrachtgever is niet bevoegd sublicenties te verlenen aan derden, noch haar eigen licentie over te dragen.
6. Opdrachtgever dient schriftelijk toestemming te vragen aan fotograaf voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.
7. Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten van fotograaf, zoals vermeld in artikel 25 Aw in acht te nemen.

Artikel 13 – Portretrecht

1. Fotograaf houdt zich het recht voor de werken te gebruiken voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmateriaal, ter beschikking te stellen aan leveranciers, in te zenden voor wedstrijden of te laten publiceren door derden.
2. Fotograaf zal de foto’s niet aan derden verkopen zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtgever.
3. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

Fotograaf is niet aansprakelijk voor:
1. enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Fotograaf of diens vertegenwoordigers.
2. het niet leveren van foto’s, als het opdrachtgever geen zorg heeft gedragen dat fotograaf op de overeengekomen locaties en tijdstippen door fotograaf gefotografeerd kon en mocht worden.
3. kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door fotograaf geleverd zijn, noch is fotograaf aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s of videomateriaal. De opdrachtgever heeft in dit geval geen recht op een nieuw product, restitutie van de betaling en/of een andere vergoeding.
4. Fotograaf is niet aansprakelijk voor het verloren gaan van bestanden die fotograaf aan de opdrachtgever geleverd heeft.

De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Artikel 15 – Wijzigingen van deze algemene voorwaarden

1. Fotograaf houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door fotograaf aan opdrachtgever medegedeeld.
3. Als opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet accepteert, kan opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

16 – Privacy / geheimhouding

1. Uw persoonlijke gegevens worden vertrouwelijk behandeld. Fotograaf respecteert de privacy van alle gebruikers van haar sites en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk en zorgvuldig. De persoonlijke gegevens worden niet aan derden bekend gemaakt, verkocht of verhuurd tenzij hier wettelijk om gevraagd wordt.
2. Alle foto’s in promotionele uitingen zijn geplaatst met uitdrukkelijke toestemming van de opdrachtgever. Als er toch een foto op de websites van fotograaf is gepubliceerd waar geen toestemming voor is gegeven, wordt u verzocht om contact met op te nemen. Fotograaf zal dan zo spoedig mogelijk stappen ondernemen om de bewuste foto van de desbetreffende website van fotograaf te verwijderen.
3. Er worden op onze websites cookies geplaatst voor het anoniem bijhouden van het gebruikersgedrag op de website (analytische cookies).
Voor vragen met betrekking tot uw privacygegevens, neemt u het beste contact met ons op.

Artikel 17 – Rechts- en forumkeuze

1. Als een bepaling uieenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
2. Op alle rechtsverhoudingen tussen fotograaf en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Voor vragen en opmerkingen verzoek ik u mij een bericht te sturen via het contactformulier op deze website of door het sturen van een email aan info@Blikvangerfotografie.nl.